HomeContactPrivacybeleid

1. Algemeen

 • Turnclub Athena hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.
 • Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe Turnclub Athena met de persoonsgegevens omgaat.
 • Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en Turnclub Athena gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens.
 • Turnclub Athena houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation)
 • Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:
  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
  • De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.
 • Turnclub Athena is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Turnclub Athena

Vijverhof 2

9050 Gentbrugge
info@turnclubathena.be

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

 • Turnclub Athena verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:
  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (uitvoering van de overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
  • Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid (wettelijke verplichting)
  • Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang)
  • Vrijwilligerswerk ihkv evenementen of het faciliteren van de werking van Gymnastiekfederatie Vlaanderen v.z.w. (gerechtvaardigd belang)
  • Deelname aan internationale wedstrijden & stages door elitesporters (gerechtvaardigd belang)

3. Welke gegevens worden verwerkt?

Op basis van de hierboven vermeldde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.

Identificatiegegevens:

  • Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, gender
  • Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid:

  • Identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer, nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden)

Persoonlijke kenmerken:

  • (Sporttechnische) diploma’s

Gevoelige gegevens:

  • Enkel bevestiging medische geschiktheid (obv medisch protocol – enkel van toepassing voor A-niveau)

4. Wie verwerkt de gegevens?

 • De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties
 • Clubs (voor hun eigen leden)

5. Verstrekking aan derden

 • De gegevens die u aan Turnclub Athena verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven doeleinden.
 • Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:
  • Ethias: Verwerking ongevalsdossiers
  • Sport Vlaanderen: Het bekomen van subsidies
  • BOIC: indien het betrokken jurylid, gymnast of coach ge(pre)selecteerd is door het BOIC voor een activiteit georganiseerd door het BOIC
 • Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee Turnclub Athena een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.
 • In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
 • Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.
 • Gegevens worden doorgegeven aan:
  • Gymfed : Ledenbestand
  • Ethias: Verwerken ongevallendossier
 • Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, uitgezonderd IOC, FIG, UEG, FIG-members & UEG-members voor deelname aan internationale stages & wedstrijden.

6. Minderjarigen

 • Turnclub Athena verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Door de aansluiting van een minderjarig lid bij Turnclub Athena geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming aan Turnclub Athena om bovenvermelde gegevens te verwerken.

7. Bewaartermijn

 • Turnclub Athena bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 • Turnclub Athena verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.

8. Beveiliging van de gegevens

 • Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
  • Alle personen die namens Turnclub Athena v.z.w. kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.
  • Turnclub Athena hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen.
  • Als er aanleiding toe is zorgt de organisatie ervoor dat uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden en/of dat er voor encryptie van uw gegevens wordt gezorgd.
  • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.
  • De medewerkers van Turnclub Athena zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Uw rechten omtrent uw gegevens

 • U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die Turnclub Athena v.z.w. heeft ontvangen. Via het hoger vermeld adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien dit het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het seizoen.
 • Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door de federatie of een van haar medewerkers.
 • U hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door de federatie te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij. Turnclub Athena v.z.w. kan vragen om u te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan voornoemd verzoek.

10. Klachten

 • Mocht u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt er aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met Turnclub Athena v.z.w..
 • U kan steeds een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

11. Wijziging privacyverklaring

 • Turnclub Athena kan de privacyverklaring steeds wijzigingen.
 • De laatste wijziging gebeurde op 07 december 2023.

WIL JIJ OOK GRAAG AANSLUITEN?